PRIVACYVERKLARING

 

Heuvenstraat 4, 3520 Zonhoven - ondernemingsnummer: 0424540393

 

 

PRIVACYVERKLARIN

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

 

De KONINKLIJKE HEEMKUNDEKRING ZONHOVEN VZW hecht bijzonder veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wensen wij u heldere en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom bijzonder zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

De KONINKLIJKE HEEMKUNDEKRING ZONHOVEN VZW houdt zich in alle gevallen aan de betreffende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR – General Data Protecting Regulation). 

 

 

Dit heeft tot gevolg dat de KHZvzw in ieder geval:

 

 

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit doel en dit type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u vraagt om uitdrukkelijke toestemming als wij ze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen opdat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil attent maken en ze wil

 

 

Als Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

 

 

Contact

 

KHZ  vzw

Heuvenstraat 4

3520 Zonhoven

email:   heemkundezonhoven@gmail.com

 

 

 

 1. Verwerking van de persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens van de leden worden door de KHZvzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

 • lidmaatschap van de KHZvzw
 • lidmaatschap en verzekering Heemkunde Limburg en Heemkunde Vlaanderen
 • KBC-verzekeringen
 • deelname aan de activiteiten van KHZvzw, Heemkunde Limburg en Heemkunde Vlaanderen
 • versturen van mails, nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • bekomen van subsidiëring door de gemeentelijke overheid

 

Voor de verwezenlijking van bovenstaande doelstellingen kan de KHZvzw onderstaande persoonsgegevens van u opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 

 

        2. Aard van de persoonsgegevens:

 

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres
 • geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

 

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden hierboven aangegeven.

 

 

        3. Verstrekking aan derden

 

     De gegevens (of een deel ervan) die u aan de KHZvzw bezorgt, kan de KHZvzw in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is         voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

    

     Zo geeft de KHZvzw de gegevens door aan:

 

 • Heemkunde Limburg voor lidmaatschap en verzekering
 • Heemkunde Vlaanderen voor lidmaatschap
 • KBC-verzekeringen
 • de gemeente Zonhoven met oog op verwerven van subsidie

 

 

De KHZvzw geeft in geen enkel geval persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

 

 

        4. Verwerkers van de gegevens

 

 • de secretaris en de penningmeester van de KHZvzw Zonhoven
 • de beheerders van het lidmaatschap Heemkunde Limburg, Heemkunde Vlaanderen
 • de dossierbeheerders van de gemeente Zonhoven i.v.m. subsidieaanvraag.

 

 

         5. Bewaartermijn

 

     De KHZvzw bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden verstrekt en dit voor de termijn die volgens           de wet vereist, namelijk 3 jaar na uw ontslag uit de vereniging.

     De KHZvzw houdt deze termijn in stand om de gegevens bij een mogelijke vernieuwing van het lidmaatschap weer snel ter beschikking te hebben.

 

 

          6. Beveiliging van de gegevens

 

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • namens de KHZvzw nemen enkel de contactpersoon privacy (secretaris) en de penningmeester van uw gegevens kennis. Ze zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

 

          7. Uw rechten omtrent de gegevens

 

 • U heeft het recht op inzage, een kopie en op correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij van u ontvingen.

    Onze contactmogelijkheden werden boven aangegeven.   

 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (of een deel hiervan) door de bovenvermelde verwerkers.
 • U heeft eveneens het recht om de door u verstrekte gegevens door de KHZvzw te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

    In voorkomende geval kan de KHZvzw u vragen om zich te legitimeren voordat er op zulk verzoek kan worden ingaan.

 

 

          8.  Klachten

 

     Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan verzoeken wij u hierover onmiddellijk contact met de KHZvzw op te                   nemen.

    

     De contactgegevens vindt u boven.

    

     U heeft in ieder geval eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

 

    

 

Contactgegevens:

    

      Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

     (tel. +32 02 274 48 00 – email: commission@pricacycommission.be).

 

     Dit is de toezichthoudende autoriteit.

 

 

 1. Wijziging Privacy Verklaring

 

     De KHZvzw kan haar privacyverklaring te allen tijde wijzigen. In voorkomend geval zal de wijziging door middel van een nieuwsbrief (en/of per mail) bekend         gemaakt worden aan alle leden.

     De meest recente wijziging vond plaats op 25 mei 2018.WO II   ZONHOVEN

 

75 jaar na de verschrikkelijke oorlog 1940-1945, waarvan de gevolgen voor velen nog steeds niet vergeten zijn, brengt de KHZ vzw een objectieve bijdrage als herinnering aan op de eerste plaats de Zonhovense  mensen die er noodgedwongen bij betrokken waren maar ook als waarschuwing voor de volgende generaties:

“Laat zo’n catastrofe nooit meer gebeuren!”

Na een zeer algemene duiding van WO II, concentreert de KHZ vzw zich specifiek op de Zonhovenaar, d.w.z. op een deel van het documentatiemateriaal dat wij in onze eigen archieven ter beschikking hadden en dat wij in de archieven van onze gemeente Zonhoven konden aantreffen.

De lezer vindt er een overzicht van de hulpprojecten, de gemeentelijke en parochiale gezagsdragers van die tijd, het vluchtelingenprobleem, waarmee de Zonhovenaar toen al werd geconfronteerd en een artikel over veldmaarschalk Montgomery, die hier enige tijd verbleef.

Daarna volgen een reeks (in die tijd) actuele artikels uit het Belang van Limburg en een langere bijdrage over de Russische en vooral de Zonhovense krijgsgevangenen

Deze uitgave besluit met een aantal foto’s over de VREDE, die uiteindelijk 75 jaar geleden een feit werd.


Na de Coronamaatregelen te verkrijgen bij UITPUNT en bij de KONINKLIJKE HEEMKUNDEKRING ZONHOVEN VZW (oud-gemeentehuis, iedere donderdag tussen 13 en 16 u. of de eerste zaterdag van elke maand, zelfde uren). Prijs: € 25 + (eventueel) Verzending € 7


Bij verzending:

Gelieve € 32 over te schrijven op de bankrekening

BE03 0689 0862 4184 (BIC: BBRUBEBB) van de KHZ vzw, Heuvenstraat 4, 3520 Zonhoven met vermelding WO II Zonhoven.


Na ontvangst van deze som wordt u het boek per omgaande toegestuurd.